Menu

Les nostres reivindicacions

REIVINDICACIONS  DE L’ AVV CLOT-CAMP DE L’ARPA PER AL  MANDAT MUNICIPAL 2015-2019

INTRODUCCIÓ:

Aquesta associació de veïns, com ha fet altres vegades amb motiu de noves perspectives de Govern Local, exposa les seves propostes i les seves reivindicacions de cara a les properes eleccions  municipals  de maig de 2015. Són demandes justes per al barri, però també són demandes amb una visió més profunda, de ciutat, alhora que de país i, per què no dir-ho, de model de societat.

Tenim la certesa que l’Administració Local no és plenament competent en totes elles, i menys ho seria encara amb la propera reforma, amb la qual, d’acord amb diferents tractats bilaterals  com és el cas del TTIP, CETA i TISA, tots ells en procés de negociació entre la UE i diferents països , es pretén buidar encara més les administracions locals de les seves competències, però, tot i això, també són conscients que aquesta administració (la més propera al ciutadà) pot i ha  de fer més del que fa per millorar la vida de la seva gent i enfortir la seva capacitat de resposta davant dels reptes que tenim, siguin aquests locals o de ciutat, de país o de societat.

D’aquestes reivindicacions que presentem avui, n’hi ha que són irrenunciables, i n’hi ha que es poden negociar o consensuar, però aquesta associació de veïns i veïnes, en línia amb el seu recorregut de molts anys, no renunciarà mai a lluitar per aconseguir un barri millor, una ciutat mes còmoda i més ben dotada de serveis públics, així com una societat molt més justa, més lliure i realment democràtica i vigilant dels seus drets i llibertats. Els ciutadans hem de ser els agents actius del canvi i millorament de la ciutat i rebutgem que aquesta estigui dirigida per pocs i al servei dels interessos econòmics.

A continuació concretem aquests objectius per al Clot-Camp de l’Arpa, en els àmbits prioritaris de la nostra actuació.

RESUM PRIORITATS:

 1-Atenció a la gent gran: residència-centre de dia Alchemika, que s’ha d’obrir durant 2015, i fort augment pressupostari per als casos de dependència.

2-Sanitat pública, universal i de qualitat: reducció dràstica de les llistes d’espera , fort augment dels recursos , cap privatització  ni retallada, transparència total i control social de la gestió.

3-Educació : fort augment dels recursos públics per garantir la qualitat,  la igualtat d’oportunitats i l’eficiència,  gestió participada dels centres,  Centre Integrat de Formació Professional públic a Glòries.

4-Serveis Socials:  fort augment dels recursos per atendre totes les situacions de necessitat justificades i garantir uns nivells dignes en tots els aspectes: pobresa energètica, infància, laboral, etc.

5-Obertura Concili de Trento: consensuar, aprovar i començar les obres.

6-Glòries : Gran Via soterrada i coberta des de Sant Joan de Malta/Rambla Poblenou.

7-Trinxant-Meridiana : acabar en aquest mandat tota la remodelació global consensuada.

8-Habitatge: parc públic de lloguer al barri, cap desnonament en situacions de vulnerabilitat, en solars municipals només habitatge públic (c/Bolívia, Trinxant-Meridiana, etc.).

9-Pla d’Equipaments Públics del barri:  acabar-lo de complir del tot, i actualització i millora del mateix, aprofundint en aspectes de qualitat, eficiència i control social.

10-Elecció directa del regidor o regidora,  així com dels consellers de districte, i establiment del  sistema de revocació de tots els càrrecs.

 

 DRETS SOCIALS

Sanitat pública universal i de qualitat

1-La sanitat ha de ser universal, cap persona n’ha de ser exclosa, especialment els grups més vulnerables. En els casos en què aquesta situació es produeixi s’ha d’efectuar la denúncia i acompanyament al centre corresponent perquè la persona sigui atesa.

2-Potenciar i impulsar l’atenció primària com a mitjà efectiu de prevenció, mantenint contactes amb els responsables dels CAP i afavorint-hi la participació ciutadana.

3-Exigir l’obertura de llits, quiròfans, consultes i serveis per tal de disminuir les llistes d’espera i que aquestes no siguin justificació per desviar pacients a la privada.

4-En el cas que es sobrepassin els temps fixats per als 14 procediments establerts, i un temps superior als sis mesos per a tota la resta, s’ha d’efectuar la reclamació pertinent, facilitar tota l’ajuda necessària per tal que s’efectuï,  i enviar còpia de la reclamació al Síndic de Greuges.

5-Exigir la racionalització de l’ús dels medicaments i l’exclusió dels medicaments obsolets o de dubtosa eficàcia, i, així mateix, una centralització de les compres.

6-Exigir als Consells de Salut implicació en la supervisió de l’estat de comptes dels hospitals del districte i un control i informació veraç de l’estat de les llistes d’espera.

7-Participació de les AV en el control de la gestió dels CAP i hospitals propers.

8-Als dos CAP del barri: integrats dins de l’ICS , amb més qualitat de servei (10 minuts/visita, serveis administratius, etc.), amb més metges i infermeres, i més especialistes de les patologies més demandades.

9-Circuit de queixes transparent i efectiu, amb control dels Consells de Salut.

10-Cap retallada en els recursos ni prestacions del sistema sanitari públic, sí a més eficiència i equitat, no a més “copagaments”=impost als malalts.

11-Col·laborar en tot allò que pugui fer que tant l’Hospital Dos de Maig com el de Sant Pau passin a ser totalment de propietat pública en els propers anys.

 

Escola pública i de qualitat

1-Disseny en la delimitació del  territori escolar (Districte, amb subzones escolars) en  una única inspecció, serveis complementaris a les escoles, matriculació, etc.

2-Creació d’un Consell de Protecció de la Infància, per realitzar accions que neutralitzin els greus efectes de la crisi econòmica i social en el desenvolupament evolutiu positiu de la infància i preadolescència (beques ,menjadors, atenció psicològica etc.)

3-Fer avaluacions  participatives i continuades  d’usuaris i administració local, per determinar si la gestió ha estat positiva i, en cas contrari, establir un altre equip gestor directiu i professional.

4-Acordar entre les dues administracions en el Consell Escolar de Catalunya les  normatives de matriculació, atenent als aspectes específics del barri, com integració de nouvinguts, taxes de ràtios segons els diferents contextos socials i necessitats educatives.

5-Mantenir les comissions de matriculació amb la participació i supervisió d’entitats socials de cada zona escolar.

6-Creació d’un centre públic integrat de Formació Professional a la plaça de les Glòries.

7-Escola de Música Elemental  tal i com està acordat en el projecte de remodelació de la plaça de les Glòries.

8-Augmentar els centres públics  d’atenció especial (psicopedagògics), de diagnosis i terapèutics.

9-Facilitats i dotació per a l’obertura de les instal·lacions esportives de les escoles.

10-Atenció especial a les escoles d’adults, matèries bàsiques i opcionals de reciclatge.

11-Escola oficial d’idiomes.

12-Sanejament , manteniment ,enjardinament i atenció a desperfectes imprevistos amb més rigor i urgència  per part de l’Ajuntament.

10-Construcció d’un  gimnàs en els terrenys de la Farigola.

 

Habitatge

1-Garantir l’acompanyament jurídic i legal a les famílies en risc de desnonament del seu habitatge i facilitar habitatge públic a les que estiguin en situació de vulnerabilitat.

2-Fomentar l’habitatge de lloguer. Que, com a mínim, un 25% de tot el parc d’habitatge vagi destinat a habitatge social, preferiblement de lloguer dels diferents règims (especial, general, etc.), i que els preus estiguin d’acord amb els diferents paràmetres de nivell de vida del país, com SMI, salari mitjà a la zona de què es tracti, percentatge d’aturats i de famílies amb necessitats …

3-Crear un parc públic de lloguer al barri i al Districte, amb els pisos públics i els pisos desocupats dels bancs.

4-Els pisos que es construeixin a Trinxant-Meridiana no necessaris pels afectats/expropiats,  que siguin de lloguer públic per a veïns del barri (joves i altres).

5-Construcció immediata d’habitatge públic en els dos solars municipals edificables del carrer Bolívia, entre els carrers Àlaba i Badajoz, per destinar-lo als afectats dels barris de l’entorn (p. e. Glòries) i a altres sol·licitants del registre públic.

6-Que un 40 % de tots els nous habitatges protegits de Glòries siguin per als veïns dels quatre barris del Compromís per Glòries (com s’ha fet al 22@) i en altres llocs).

Gent gran, dependència, pensions

1- Alchemika: exigim l’obertura de la residència i centre de dia per a gent gran durant aquest any 2015.

2- Construcció de la residència-centre de dia per a gent gran a Glòries, prevista i acordada.

3- Centre de dia, tallers i pisos-residència per a discapacitats: a Trinxant-Meridiana i a Glòries.

4-Centres de dia públics per a gent gran i discapacitats en baixos i locals d’edificis.

5-Vetllar per l’augment del poder adquisitiu dels pensionistes, sobretot els de menors ingressos, i garantir una vida digne per a tots ells en tots els aspectes (salut, subministraments, relacional, etc.).

 

Renda Mínima i atenció social

1- El poder local hauria de marcar la pauta, i pressionar a la resta de poders públics en el desenvolupament de les mesures per garantir les rendes mínimes i la protecció dels serveis energètics:  aigua ,llum i gas.

2-Pressupost i personal suficient (complint el Pla d’Inclusió Social) per atendre totes les demandes d’atenció social justificades (cap retallada).

3-Arribar en aquest mandat als nivells i ràtios mínimes marcades al PEP: atenció domiciliària (mínim 5%), equips amb tots els professionals normatius, educadors de carrer, etc.

4-Garantir la coordinació dels diferents recursos socials públics per garantir-ne l’eficàcia assistencial i integradora.

5-Programes i recursos per a la integració social i lingüística dels nouvinguts.

6-Dur a terme un estudi efectiu de les necessitats de les persones en risc d´exclusió social que viuen al barri, en especial la gent gran que viu sola, i posar els mitjans per pal·liar o solucionar la situació.

7-Detectar persones sense llar i facilitar allotjament, i posar els mitjans per a la reinserció social.

 

Transport públic i mobilitat

1-Que el pla de mobilitat Sagrera-AVE garanteixi molts més transports públics i que no hi hagi més concentració de trànsit privat i contaminació en cap punt.

2-Completar la reforma global de l’estació d’Aragó-Clot en temes d’accessibilitat conjuntament amb la part del metro.

3-Estudi consensuat per a la millora de la línia de bus 192 perquè tingui més freqüència i recursos, i millori el seu ús com a “bus de barri”.

4-Indicadors actius de temps d’espera a totes les parades de bus.

5-Tarifes dels transports públics a preus assequibles per a les classes treballadores, sense augments per sobre de l’IPC i amb bonificacions per als sectors socials desafavorits.

6-Noves infraestructures de transport públic per poder limitar el privat i contaminant: tramvia per la Diagonal, desdoblaments i nous túnels per a Rodalies, etc.

MODEL DE BARRI

Pla d’Equipaments Públics del barri

1-Reivindiquem tenir en funcionament la totalitat dels equipaments previstos pel PEP (per a l’any 2013!) de cadascun dels tipus de serveis (assistencials, educatius, culturals, etc.)

2-Fer la revisió i millora del Pla de cara als següents 10 anys amb el consens del barri, amb millora dels estàndards a aconseguir i establint les bases d’un sistema d’avaluació consensuada dels serveis i equipaments públics que mesuri l’equitat, la qualitat, l’eficiència i la suficiència en cada sector i equipament.

3-Inici de la expropiació de Costa i Font  (Freser-Trinxant).

4-En l’actualització i millora del PEP s’haurien d’incloure temes i espais com:  edifici Telefònica (D. Maig-Pare Claret), pavellons Hospital Sant Pau, interior d’illa Gratsa-Pg. Maragall, Hospital Dos de Maig, Industrias Selectas (c/València, 665), baixos de nous edificis (Hospital Nen Déu, Trinxant-Meridiana, etc.), cinquena escola bressol pública.

5-Ludoteca en el sector per sobre de Meridiana.

6-Nou casal de joves autogestionat, en un lloc més cèntric, projectat amb la seva participació i coordinat amb els joves de les entitats.

7-Arxiu històric de l’antic municipi de Sant Martí de Provençals a la Torre de Fang, amb espais polivalents multimèdia i biblioteca oberts als barris de l’entorn.

 

Reestructuració urbanística  

1-Zona Torre del Fang: cobriment total de les vies, amb zona verda real (amb arbrat d’ombra) i de passeig, entre els ponts de Bac de Roda i Espronceda.

2-Arranjament dels entorns de la Torre del Fang de forma que s’adigui amb el seu passat rural (amb horts urbans) i sigui ben accessible des del carrer Clot, Espronceda, etc.

3-Acabar tota la remodelació global de Trinxant-Meridiana: dur a terme totes les expropiacions necessàries, fer els edificis per als afectats, fer la resta de zones verdes previstes, baixos dels edificis per a equipaments públics.

4-Revocar una part de l’edificabilitat de Trinxant -Meridiana, corresponent a l’edifici “L”, o reducció important del seu volum i terreny, per ampliar les zones verdes.

5-Obertura de Concili de Trento fins a Municipi:

5.1-Realització de les zones verdes previstes (c/Verneda, etc.), amb bones solucions per als           afectats i ampliant-les tant com sigui possible.

5.2-Construcció d’equipaments socials previstos al PEP en espais planificats per a equipaments (Fàbrica del Plom) i en altres de nous que es puguin crear (baixos d’edificis, etc.).

5.3-Reurbanització i millora de tot l’entorn (soterrament transformador Fecsa, ampliar voreres a Sant Joan de Malta, cruïlla Verneda–Escoles–Soler i Rovirosa, etc.).

5.4-Englobar les actuacions respectant i afavorint la realització del Parc Lineal, amb qualitat, continuïtat i amplada suficient.

5.5-Si cal fer un nou planejament, que s’aprovi amb agilitat i consens, i si es preveuen nous habitatges, que siguin per als afectats.

6-Horts veïnals dins dels espais del barri corresponents al Parc Lineal.

7-Remodelació urbanística dels carrers més deteriorats i  eliminació de barreres arquitectòniques: Joan de Malta, Bassols ,Muntanya , Freser, Passatge can Robacols…

Complir el Compromís per Glòries: Pl. Glòries-Gran Via

1-Finalització total en aquest mandat dels túnels viaris, soterrats i coberts, entre Padilla/Castillejos i Sant Joan de Malta/Bilbao.

2-Construcció de tot el Gran Parc de les Glòries d’acord amb el projecte aprovat, Canòpia Urbana, ben integrat en el projecte del Parc Lineal Trinitat─Sagrera–Glòries–Ciutadella.

3-Prioritzar les inversions per als equipaments de barri acordats : construcció de la residència-centre de dia per a gent gran a Gran Via-Independència;  a Gran Via-Granada-Diagonal, centre integral de F.P., escola de música, auditori-cinema, etc.  En el cas de voler canviar les localitzacions, ha de ser amb el consens de les AAVV i amb garanties temporals d’execució i pressupostàries de l’administració competent.

4-Posar la unitat de mesura ambiental acordada i panells informatius automatitzats sobre la qualitat de l’aire de la zona. Gestió activa del trànsit per impedir que es sobrepassin els nivells de contaminació previstos per l’OMS .

5-Multiplicar els transports públics (bus, Rodalies, tramvia per Diagonal, etc.) i reducció important del trànsit de cotxes. Carril Bus-VAO des del Maresme i el Vallès, d’entrada i sortida, fins a Castillejos,  per dins dels túnels.

6-Noves edificacions no agressives amb l’entorn i amb harmonia amb les existents de tipus eixample.

7-Que la gran majoria dels nous habitatges siguin protegits (en terrenys municipals, només habitatge públic), amb un mínim del 25% de lloguer en els privats i del 50% en els públics. En els pisos de protecció, que es prioritzin els règims més assequibles (general, especial, etc.). Construir de forma immediata els que siguin per reubicar els afectats (dues finques municipals de c/ Bolívia, etc.). Que un 40% de tots els nous habitatges protegits siguin per als veïns dels quatre barris del Compromís per Glòries (com s’ha fet al 22@) i en altres llocs).

 

Un barri sostenible

1- Reducció dels nivells de contaminació fins als nivells recomanats per la UE i la OMS.

2- Punt Verd de barri fix a la zona del Camp de l’Arpa.

3- Instal·lació d’unitats de mesura pública de decibels a les zones amb més contaminació acústica, i d’unitats de vigilància atmosfèrica amb pantalles informatives, que permetin un augment en la sensibilització ciutadana i la gestió activa del trànsit.

4-Dinamitzar les zones verdes, com per exemple el Parc del Clot, amb aules ambientals al Punt Verd.

5-Pacificació del trànsit a les vies principals.

6-Xarxa integrada i segregada de carril bici, potenciació del Bicing i augment dels quilòmetres de carrils i itineraris preferents per a bicicletes, tant al barri com a la ciutat.

7-Eliminació dels pals de fusta de suport als cablejats aeris i el seu soterrament.

8-Bon manteniment dels paviments (c/ Rogent, etc.) i de la vegetació dels espais públics.

9-Afavorir les places amb zona verda i no places dures.

10-Accessibilitat per a tothom als espais i equipaments públics.

11-Estudiar l’obertura d’interiors d’illa.

12-Millora de la rambla de la Meridiana i ampliació de les voreres.

13-Potenciació del comerç de barri i tradicional i la seva pervivència, sobretot els més emblemàtics i històrics. No augmentar les grans superfícies ni els centres comercials.

14-Iniciar l’estudi d’un pla d’usos que limiti els establiments turístics, sobretot en els àmbits amb més risc de massificació turística: Glòries, entorn de Sant Pau, eix Rogent-Mercat, zones frontereres amb el barri de Sagrada Família, etc.

 

Un barri cultural i amb memòria històrica

1-Ubicació i realització de la biblioteca del Clot en una part cèntrica del barri.

2-Equipaments de barri, compartits amb Poblenou, en el solar Gran Via-Granada-Diagonal: escola de música, centre integral de F.P., auditori-cinema, escola d’idiomes, etc.

3-Pla de protecció del patrimoni, a nivell de barri, d’edificis, espais i façanes, fet en base a les propostes del propi barri.

4-Habilitar el refugi del carrer Ripollès perquè pugui ser visitat,  i així recuperar la memòria històrica del barri.

5-Instal·lar plafons informatius permanents per a les activitats de les entitats i associacions del barri.

 

Un barri esportiu

1-Posada en funcionament d’un programa de manteniment esportiu per a tots els nivells i grups de població, mitjançant la instal·lació en els espais públics d’aparells indicats per a aquesta pràctica, especialment destinats a la gent gran.

2-Construcció del gimnàs per a l’escola Farigola, que fa anys que es reivindica.

3-Estudiar, en la revisió del PEP, les possibilitats de millora i ampliació de les actuals instal·lacions esportives.

4-Màxima obertura de les instal·lacions escolars.

5-Pista de skate/monopatí  en algun lloc adient, del barri o proper, on no provoqui molèsties.          

DEMOCRÀCIA I PARTICIPACIÓ

1-Que un mínim del 25 % de les inversions del mandat les decideixi el barri, amb un procés de pressupost participatiu.

2-Reconeixement oficial de la unitat del barri del Clot–Camp de l’Arpa a tots els efectes, establiment, consensuat amb aquest, de diversos sectors (o àrees) de participació, serveis que garanteixin i facilitin la participació real dels ciutadans, i uns equipaments públics de nivell europeu, ben distribuïts territorialment.

3-Donar veu a la ciutadania en els punts del ple del Districte.

4-Elecció directa del regidor o regidora, així com dels consellers de districte, i sistema de revocació de tots els càrrecs.

5-Transparència en les agendes dels representants polítics. Horaris d’atenció directa als ciutadans de tots ells.

6-Que els consells sectorials puguin debatre i incidir sobre pressupostos concrets,

De l’acord preceptiu dels 2/3 dels plenaris,

8-Fer més operatius els consells de barri  i les audiències ciutadanes, permetent que les seves propostes pervinguin als plenaris de districte. En les reunions participatives el protagonisme ha de ser dels ciutadans.

9-Reconèixer processos participatius endegats per la pròpia ciutadania, com ha estat el cas de “Fem Rambla”. Processos que un organisme, igualment a potenciar, com ara el Consell de Ciutat, podria perfectament validar.

10-Establir estructures participatives vinculants que permetin incidir en el control de l’execució de les inversions previstes  en el Pla d’Inversions Municipal .

 

Febrer 2015

 

 

 

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Per poder millorar els nostres serveis i també poder mostrar contingut relacionat amb les teves preferències mitjançant l'anàlisi dels teus hàbits de navegació, utilitzem cookies pròpies i de tercers. Si continues navegant, considerem que n'acceptes la utilització. Més informació aquí política de cookies. ACEPTAR

Aviso de cookies